160 ОУ "Кирил и Методий"
Основно училище в село Чепинци, Област София

Мисия и визия

  1. Мисия на училището

 Мисията на 160 ОУ „Кирил и Методий“ е да осигури за своите ученици качествено образование в една модерна училищна среда.

Целият ни екип е воден от убеждението, че, за да бъдат конкурентоспособни и успешни в съвременния свят на непрестанни промени, учениците трябва да изградят широк набор от знания и умения, да бъдат инициативни, предприемчиви и уверени в собствените сили. Затова всички работим активно за усъвършенстването и себеутвърждаването на всеки ученик.

Нашето желание е да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава

      За да постигнем високо качество на образованието разчитаме на нашите висококвалифицирани, постоянно усъвършенстващи се учители, на партньорството с родителите, на взаимодействието с различни организации,      Вярваме, че с добър екип от професионалисти, в диалог с родителите и в ежедневно взаимодействие с учениците, училището ни да се превърне в еталон за новаторска, мотивираща, креативна, здравословна и позитивна среда.

 

  1. Визия на училището

През следващите години 160 ОУ „Кирил и Методий“ трябва да се превърна в модерно, привлекателно и приобщаващо място за учениците, създаващо среда за качествено образование; във вдъхновение за учителите и партньор за родителите.

Без да променя положителното в своя облик и традиции, то ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен: начален етап (от първи до четвърти клас) и прогимназиален етап (от пети до седми клас); с осъществяване на целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката и за удовлетворяване на индивидуалните потребности и интереси на учениците.

            За да отговори на нуждите на съвременния свят и с визия за бъдещето, екипът на 160 ОУ „Кирил и Методий“ ще се стреми към образование, което подготвя учениците за утрешния ден чрез комплексна педагогическа технология, включваща проектно-базирано обучение (ПБО), иновативни и интердисциплинарни методики, методи и технологии на неформалното образование, както и чрез развиване на ключови умения и компетентности - личностни, трансверсални, предприемачески, природонаучни и други.

                За целта ще се търсят повече възможности за подобряване на материалната база в училището и ще се предприемат мерки за оптимизирането на  учебната програма, така че да разкрие повече възможности за интегрирано обучение и осъществяване на междупредметни връзки; обучение по екология и опазване на околната среда; прилагане на форми на неформалното образование с цел изграждане на умения, знания и нагласи в учениците, нужни за тяхната последваща образователна и професионална реализация.