160 ОУ "Кирил и Методий"
Основно училище в село Чепинци, Област София

Нормативни документи 2020-2021г.

Прикачени документи

План БДП
Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в условията на COVID-19.pdf
Вътрешни правила за организация на учебния процес в условията на COVID-19.pdf
Годишен план на 160 ОУ за учебната 2020-2021г..pdf
Правилник за дейността на 160 ОУ.pdf
План за работа на училищната комисията за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.pdf
Правилник и правила за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.pdf
Програма за превенция на ранното напускане на училище.pdf
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.pdf
Училищна програма за повишаване качеството на образованието.pdf
Заповед Уч.плод и Уч.мляко.pdf
Обявление Уч.плод и Уч.мляко.pdf
План за работа на училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз.pdf
Стратегия.pdf
Етичен кодекс.pdf